Nieuws

Nieuwe regelgeving voor huispersoneel vanaf 1 oktober 2014 (KB van 13 juli 2014)

Wat bepaalt deze nieuwe wetgeving?

Elke persoon die manuele arbeid verricht, zelfs occasioneel, in de hoedanigheid van huispersoneel (poetsvrouw, tuinman…) dient onderworpen te worden aan de RSZ, ongeacht het aantal gepresteerde uren. Voortaan wordt dus elke persoon die huispersoneel tewerkstelt voor huishoudelijke prestaties van manuele aard als werkgever beschouwd en zal dan ook sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen.

Wat betekent dit concreet als u zelf huispersoneel tewerkstelt:

  • U dient zich in te schrijven als ‘werkgever’ bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  • Tevens aangifte doen via de Dimona-aangifte
  • De nodige sociale bijdragen aan de RSZ overmaken
  • Een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten

Indien u geen arbeidsongevallenverzekering hebt afgesloten en uw huispersoneel het slachtoffer wordt van een ongeval op de werkplek of op de weg van en naar het werk, zal u er de financiële gevolgen van moeten dragen. Het Fonds voor Arbeidsongevallen zal tussenkomen, maar de gemaakte kosten op u verhalen.

Uitzonderingen

Occasionele niet-beroepsmatige prestaties, andere dan van manuele aard blijven vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. Voor zover het huispersoneel maximaal 8 uur per week presteert bij één of meerdere werkgevers samen (vbn. babysitten, gezelschap houden van oudere personen, boodschappen doen of het begeleiden van minder mobiele personen,… ).
Ook voor dienstencheques geldt deze regelgeving niet, omdat die tewerkstelling via een derde gebeurt. Via het dienstenchequebedrijf zullen zowel de sociale lasten en arbeidsongevallenverzekering geregeld zijn.

Samengevat betekent dit voortaan:

  • enkel voor een beperkt aantal niet-manuele activiteiten een uitzondering blijft bestaan
  • in principe alle huispersoneel onderworpen wordt aan de verschillende
  • socialezekerheidsregelingen en de loonmatigingsbijdrage.

De nieuwe regeling sluit dus niet uit dat iemand bv. zijn buurman af en toe een handje gaat helpen in de tuin zonder daar een vergoeding voor te ontvangen, maar zodra er wél een vergoeding betaald wordt kan men zich in de feitelijke situatie van een arbeidsovereenkomst bevinden.

Sociale bescherming

Deze nieuwe wetgeving kan een gelijkaardige sociale bescherming voor huispersoneel bieden als voor andere werknemers.

U kan alle nuttige informatie op de site van de sociale zekerheid vinden: www.socialsecurity.be

U kunt tevens naar de RSZ bellen op 02/511.51.51